اخبار صنایع پخت خراسان

صنایع پخت مشهد صادرکننده نمونه استانی شد

ibex 2015

افتخاری دیگر برای شرکت صنایع پخت مشهد ،صادرکننده نمونه استانی در سال 1395

ادامه مطلب

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان-Ibex2016

ibex 2016

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان-IBEX2016 

ادامه مطلب

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

ibex 2015

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

ادامه مطلب

هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

ibex 2015

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

ادامه مطلب

زیر مجموعه ها