اخبار صنایع پخت خراسان

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و تجارت تاجیکستان

نمایشگاه ایران و عشق آباد

حضور شرکت صنایع پخت مشهد در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و تجارت تاجیکستان

شرکت صنایع پخت مشهد شما را به شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و تجارت تاجیکستان در تاریخ 13 اسفند ماه 92 لغایت 17 اسفند ماه دعوت می نماید .

مکان برگزاری:تاجیکستان،کاخ دولتی باربد ،شرکت صنایع پخت مشهد

زمان برگزاری:از ساعت 10 الی 17