اخبار صنایع پخت خراسان

بازدید کارگروه تخصصی سلامت و غذایی استان خراسان رضوی از مجموعه صنایع پخت مشهد

کارگروه سلامت و غذایی

بازدید کارگروه تخصصی سلامت و غذایی استان خراسان رضوی از مجموعه صنایع پخت مشهد

بازدید جناب آقای دکتر کد خدایی قائم مقام محترم ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اعضای محترم  کارگروه تخصصی سلامت و غذایی استان خراسان رضوی و هیات همراه  از مجموعه صنایع پخت مشهد در مورخ 95/10/7