اخبار صنایع پخت خراسان

بازدید معاونت محترم سیاسی امنیتی و ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس و هیات همراه از صنایع پخت مشهد

هیئت همراه شیراز

بازدید  معاونت محترم استان فارس و هیئت همراه ازشرکت صنایع پخت مشهد و واحدهای صنعتی تجهیز شده توسط این شرکت

بازدید جناب آقای هادی پژوهش معاونت محترم سیاسی امنیتی استان فارس، جناب آقای حیدر عالیشوندی فرماندار محترم شیراز،جناب آقای علی همتی ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس ، جناب آقای مهدی جمالی مدیریت محترم توزیع و فروش شرکت غله و خدمات بازرگانی استان فارس ،جناب آقای عباس قائدی کارشناس محترم ارشد استانداری شیراز، علیرضا سخنوریان ریاست محترم اتحادیه نانوایان شیراز،هیات همراه  از مجموعه صنایع پخت مشهد و واحد های نانوایی و صنعتی تجهیزشده توسط این شرکت در مورخ 95/09/30