اخبار صنایع پخت خراسان

صنایع پخت مشهد منتخب نمونه تحقیق و توسعه برتر استانی شد

R&D

افتخاری دیگر از صنایع پخت مشهد کسب رتبه واحد برتر تحقیق و توسعه استانی

توسعه پژوهش و فناوری ، میثاق مشترک و راهبرد اصلی استقرار نظام نوآوری به منظور تحقق جامعه دانش بنیان است .صنایع پخت مشهد مفتخر به کسب رتبه واحد برتر تحقیق و توسعه برتر استانی در سال 1396 شد.