اتاق تخمیر ثانویه-اتاق تخمیر نهایی

گرمخانه یا اتاق تخمیر ثانویه

فضایی براي استراحت خمیر که داراي حرارت و رطوبت کنترل شده است . خمیر در اطاق استراحت از یک طرف تغذیه می شود و پس از طی مراحل لازم با هر بار گردش کامل خمیر به پیاله بغلی منتقل و پس ازرسیدن به پیاله انتهایی از کانال خروجی وارد دستگاه فرم دهنده می شود . در طی استراحت در این دستگاه رطوبت و حرارت لازم به خمیر داده می شود و در صورت زیاد بودن رطو بت یا حرارت بطور اتوماتیک از اطاق استراحت خارج می شود.

اتاق تخمیر نهایی

محفظه ای است که خمیر شکل گرفته قبل از ورود به فر پخت در آن استراحت می کند.