انواع خط تولید نان بربری

 • راه اندازی نانوایی بربری سنتی

  خط تولید نان بربری
  نیمه اتــوماتیک با دستگاه دوار ثابت

 • راه اندازی نانوایی بربری سنتی حرارت غیرمستقیم

  خط تولید نان بربری
  نیمه اتــوماتیک با دستگاه دوار پرتابل

 • راه اندازی خط تولید نان بربری

  خط تولید نان بربری
  نیمه اتــوماتیک با دستگاه تونلی 7800

 • راه اندازی خط تولید نان بربری اتومات برای بسته بندی

  خط تولید نان بربری
  تمام اتــوماتیک با دستگاه تونلی 7800