انواع خط تولید نان تافتون

  • راه اندازی نانوایی تافتون سنتی

    خط تولید نان تافتون نیمه اتــوماتیک با دستگاه دوار ثابت

  • راه اندازی نانوایی تافتون سنتی حرارت غیرمستقیم

    خط تولید نان تافتون نیمه اتــوماتیک با دستگاه دوار پرتابل

  • راه اندازی خط تولید نان تافتون

    خط تولید نان تافتون نیمه اتــوماتیک با دستگاه تونلی 7800