مشخصات نان بربری

نان سنتی مسطحی است که با آرد ستاره، آرد معمولی (سبوس گرفته ) و یا مخلوطی از این دو، آب، نمک،مخمر صنعتی و یا خمیرترش طی فرآیندهاي تخمیر تهیه شده و پس از شکل دهی به صورت خاص خود برروي سطح داغ پخته می شود.

شکل ظاهري: نان بربري در حال حاضر به شکل بیضی به طول 70 الی 80 سانتی متر و عرض 20 الی 30 سانتی متر و به ضخامت 3 الی 3/5 سانتی متر به صورت سنتی و ماشینی پخت می شود.

مواد لازم برای پخت نان بربری: آرد، آب، نمک، خمیر ترش، رومال . آرد به کار رفته براي این نوع نان آرد ستاره می باشد.

روش پخت نان بربری : ابتدا آرد و نمک و آب و خمیر ترش را مخلوط کرده و آن را به هم می زنند و می گذارند یک و نیم ساعت بماند(زمان استراحت بستگی به نوع آرد دارد ) براي پخت ا ین نوع نان ابتدا بایستی چانه هایی به وزن 500 الی 700 گرم تهیه کرده و پس از باز کردن و پهن کردن آنها به شکل بیضی در آورده روي آن را رومال می مالند و با ناخن خطوط عمیق در سراسر طول نان ایجاد می نماید و با دست یا پارو در تنور قرارمی دهند . وزن نان بدست آمده حدود 400 الی 600 گرم می با شد . مدت پخت براي نان در حدود 10 الی 15 دقیقه می باشد . ابتدا نان ها را در قسمت پهلوي چپ تنور قرار می دهند و سپس به جلو می کشند تا نان به طور کامل پخته می شود.