تخمیر میانی چیست؟

به زمانی که چانه گرد شده استراحت کرده تا قابلیت تبدیل به فرم بعدي را پیدا کند، تخمیر میانی گفته می شود. تخمیر میانیبدین جهت رعایت می شود که در عمل چانه گیري و گرد کردن، خمیر تحت فشار قرار گرفته و بافت آن متراکم می شود، باید به آن فرصت داده شود که از حالت فشردگی خارج گردد و به اصطلاح خودش را باز کند و بیدار شود و بدین وسیله نان خوبی فراهم نماید . چنانچه تخمیر میانی حذف شود، فرم و شکل خمیر و نان حاصله نامطلوب خواهد شد. به عبارت دیگر به علت فشار و کشش روي خمیر:

  • پوسته بیرونی خمیر پاره می شود
  • چانه یا قطعۀ خمیر تمایل به برگشتن به حالت اول را نشان می دهد و یا مجدداً جمع می شود.
  • هزینه هاي مربوط به نیروهاي وارده روي خمیر افزایش می یابد.
  • خمیر در اثر نقل و انتقال قدري خشک می شود.