انواع خط تولید نان سنگک

 • راه اندازی نانوایی سنگک سنتی

  خط تولید نان سنگک
  نیمه اتــوماتیک با دستگاه دوار ثابت

 • راه اندازی نانوایی سنگک سنتی حرارت غیرمستقیم

  خط تولید نان سنگک
  نیمه اتــوماتیک با دستگاه دوار پرتابل

 • راه اندازی خط تولید نان سنگک

  خط تولید نان سنگک
  نیمه اتــوماتیک با دستگاه تونلی 7800

 • راه اندازی خط تولید نان سنگک اتومات برای بسته بندی

  خط تولید نان سنگک
  تمام اتــوماتیک با دستگاه تونلی 7800