اخبار صنایع پخت خراسان

کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد سال 97

واحد استاندارد

کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استاندارد استان در سال 96-97، افتخاری دیگر از شرکت صنایع پخت مشهد

شرکت صنایع پخت مشهد با حضور در همایش روز جهانی استاندارد در تاریخ 97/07/28  موفق به  کسب عنوان واحد تولیدی نمونه استان در سال 96-97  شد و برگی دیگر به  افتخارات این شرکت افزوده شد./